Board logo

标题: 党委组织机构 [打印本页]

作者: admin    时间: 2010-4-4 00:14     标题: 党委组织机构

1003151901a7663ebcb9f61207.jpg
2014-3-24 14:42

- p: h  S* {4 X: M5 l; _0 S( S! e) i; o# b  p5 t$ V
' Z# s! Z; X4 H& M2 K- H, F
一、党委书记! f- @# U* R4 |! ~

; ]" F7 c: z# ]8 ]主持学院党群全面工作。, `; x# r, }6 P

- K" s3 J+ ?/ ^/ e$ ~二、党委办公室主任/ l, R8 q) e$ x2 |4 W7 ^: P& p; C
& A. x: I3 I& @* l
在党委的领导下,负责党委办公室的领导管理工作, 带领办公室全体人员完成党委交办的组织、宣传、纪检、统战及群团等党务工作。
9 O& ]- b& s( W
* S* Y2 o/ e% m: X# f" L! D三、工会主席' X) `0 v& q: F/ ]3 L

/ ]3 Y& b! [% x( E在学院党委和上级工会领导下,负责工会全面工作,代表工会与行政密切合作,互相支持,全心全意地依靠广大职工,齐心协力办好学院。. h# R" G/ v  E
; [+ @2 u) ~. z, Q0 E+ R2 x4 v
四、纪检监察室主任
" n5 Z1 V; j2 z9 o5 j2 |! ^
7 m' ~/ ~$ F4 G/ W9 ?# I# X在学院党委的领导下,主持纪检监察室工作。
4 t( f8 ?. e) N
' t# P; p9 N" P五、团委书记
* h, E/ m% d& B3 t. l
& E) a1 \  I5 l在党委的领导下,主持团委全面工作。
. j" O. j3 ^7 v; E/ }6 \+ e- B3 O  \+ A- d( Q9 U0 P# N
六、宣传部部长( n, b# e' j( z
) ?& O7 m5 M9 @. k& f$ c; C4 _
在党委的领导下,主持学院宣传工作。

图片附件: 1003151901a7663ebcb9f61207.jpg (2014-3-24 14:42, 84.49 KB) / 下载次数 724
http://www.sacvt.com/attachment.php?aid=90&k=f41d9facda744079f0d121ed2bd02025&t=1508205630&sid=aD2D0D


欢迎光临 首页 (http://www.sacvt.com/) Powered by Discuz! 7.2