Board logo

标题: 党委组织机构 [打印本页]

作者: admin    时间: 2010-4-4 00:14     标题: 党委组织机构

1003151901a7663ebcb9f61207.jpg
2014-3-24 14:42
* ^* B  U! P6 `

( l2 D4 t1 Q" q- Y% v0 w7 a4 ~  q8 J4 u) {
一、党委书记+ Y3 c+ p. c3 q

- L; P7 M* Y+ W/ _/ O$ d$ d主持学院党群全面工作。
* O8 ?5 T. g" r4 n+ |0 y* T1 j  H/ B2 `1 B0 `( g* Z
二、党委办公室主任
! h8 j6 l; B' I% U* M) t% c; C/ ]8 [: G; ~6 @
在党委的领导下,负责党委办公室的领导管理工作, 带领办公室全体人员完成党委交办的组织、宣传、纪检、统战及群团等党务工作。
( I0 V. X1 S( v- q# I( X
/ ~2 R$ o& [) G5 \; C3 q三、工会主席/ x, t) D8 P" C' `* ^
/ @6 U+ A0 d6 M/ e$ D6 L
在学院党委和上级工会领导下,负责工会全面工作,代表工会与行政密切合作,互相支持,全心全意地依靠广大职工,齐心协力办好学院。
/ C* _8 h' @! `4 k, s& G; T4 o  ~' d' O
四、纪检监察室主任/ g4 w' ~) b. ~1 |5 V) q! l- ]
5 l6 p6 C1 E& Y; f7 r  W! @
在学院党委的领导下,主持纪检监察室工作。6 l4 X& Q2 y; O( ]

7 @; q3 e4 v  H0 m3 Z3 n! u五、团委书记 . j) b: k. [' ?4 x9 O: B
0 g4 X! N2 B5 W
在党委的领导下,主持团委全面工作。5 g) }) ?$ \7 w2 N) {& }
  V1 A1 @; h) f) J& w& J
六、宣传部部长( y6 O0 f" t0 O( F" J( d4 b6 V/ ]8 H
; y3 D; Y* d8 ~$ }
在党委的领导下,主持学院宣传工作。

图片附件: 1003151901a7663ebcb9f61207.jpg (2014-3-24 14:42, 84.49 KB) / 下载次数 774
http://www.sacvt.com/attachment.php?aid=90&k=5d5471d114edc3a42c3a96050cfdeba1&t=1513246417&sid=rr9rRR


欢迎光临 首页 (http://www.sacvt.com/) Powered by Discuz! 7.2