Board logo

标题: 荣誉展示 [打印本页]

作者: admin    时间: 2010-4-4 00:16     标题: 荣誉展示

10040407332ad671b427c2e06d.jpg
2014-3-24 10:51


; p7 j& \7 \" a# U/ T6 n: Y5 g                                 原国防部长张爱萍将军为学校题词 / L9 K4 F6 x( o" k* a
! g& @' P  r4 L+ z- j" r. d0 [- X7 n! o# E
                                    

100404073396f893fd120a179d.jpg
2014-3-24 10:51


. o* U, U/ @( M7 c2 A$ I                                 原中组部部长宋任穷上将为学校题词  
2 e* v, ?  r3 O  [; E2 P2 [; _                          
8 g( J" i* n2 u' x2 {( B

100404073872d0f77bc4347d01.jpg
2014-3-24 10:52

* T" u& o; k" u( y- E- S2 m
                                         航天英雄杨利伟为学校题词
0 f" Y/ }+ ~' h: ]. Q
) A1 ~, q; u! @
1 f+ o( [; e- r7 q                                 

10040407388cc62ed9e811f270.jpg
2014-3-24 10:53


' B) O9 L' L; Q/ ~" z                                  原四川省省委书记张学忠为学校题写校名, X; G# c+ q( r6 `( x) C+ O( w

" v) Z: S) e# |

1105261718c35af4dd27845f5d.jpg
2014-3-24 10:57

$ H. i+ x1 v( F, ^8 W6 ~" a
著名航天专家、国家最高科学技术奖获得者、中国工程院院士孙家栋题词
- ?* b9 j/ r. ]' s' K4 s/ ~8 E' G) d8 D! C8 W. L3 E* k% M* @) y, M' _
               

1105261727f024a0998fb62abd.jpg
2014-3-24 10:57

/ y8 a# k$ m3 {/ p
著名航天专家、原国家航天管理局局长、中国工程院院士栾恩杰题词
" i. T1 e/ }: V# r) M0 r5 z& n) m0 {6 p% B. P/ p; [# n' ]

1105261727a96f1f6d1a5c1fc9.jpg
2014-3-24 10:57


% q8 D$ J( r, i; D" ]! d著名航天专家、中国航天科技集团高级顾问、中国工程院院士王礼恒题词
1 a7 k# |; n. {) q4 r( @* h
0 X1 M# n, p# e, a: S

1105261727b33609175049cd0c.jpg
2014-3-24 10:57


) [6 a$ J% ^* x3 w/ U+ T1 s- o5 v; ~著名航天专家、火箭系统控制专家、中国科学院院士梁思礼题词
  d' i1 G* T" v3 K+ M# l& H, @( [: I1 v
                                 

1105261727f63c3f0180c5cff9.jpg
2014-3-24 10:57


# r4 C4 A- {. D2 E" k0 {' {中国工程院院士,雷达及电子技术专家,现任中国航天科技集团公司、中国航天科工集团公司科技委顾问张履谦题词。
# f4 x, a" a: X7 H( w% g
! f% @- @; E! y3 P: ]

1105261727aad0cd890e38830c.jpg
2014-3-24 10:57


/ q: E5 U( [& O; A, T- t/ u2 m! j陀螺、惯性导航及自动控制专家,中国航天科技集团公司科技委顾问,中国航天科工集团公司科技委顾问,我国自动化科学技术开拓者之一。中国科学院院士,中国工程院院士,国际宇航科学院院士陆元九题词。% ^! r9 f, Y2 T: A9 i4 b- h% c

7 D, A& J' F# C6 `- X
调整大小 1003262035c7b9e4f38a2ce079.jpg
2014-3-24 11:22
调整大小 1003262035b5cd737bd2e7358d.jpg
2014-3-24 11:22

3 K, [( g; \( b+ f  v8 q
调整大小 1003262035f294f871602838a6.jpg
2014-3-24 11:22
调整大小 10032620352f192d376ced2080.jpg
2014-3-24 11:22
' C% g& u; c* i' g" x3 r* P
调整大小 1003262035697ad26b5ee875bf.jpg
2014-3-24 11:22
调整大小 10032620355822dbc03d3e3b5c.jpg
2014-3-24 11:22

3 `9 y3 W- V: W  t: t5 a. D" B+ s
调整大小 1003262035e2bc55a848fdf238.jpg
2014-3-24 11:22
调整大小 10032620358e6cd3f5018fd10f.jpg
2014-3-24 11:22
* z) ]- u" u  z! Y: g
调整大小 1003262035da3eedb26686123f.jpg
2014-3-24 11:22
调整大小 1003262035da6f99ef60bdea5a.jpg
2014-3-24 11:22

/ n; f8 e; @+ z7 Y( F8 \) t
调整大小 10032620355d30ba30cb684894.jpg
2014-3-24 11:22
调整大小 1003262035d4b74a4a811dda0a.jpg
2014-3-24 11:22


图片附件: 10040407332ad671b427c2e06d.jpg (2014-3-24 10:51, 12.51 KB) / 下载次数 7283
http://www.sacvt.com/attachment.php?aid=23&k=9d9214adb0c78302f7615fcbc51227f3&t=1511353999&sid=xxmDXD图片附件: 100404073396f893fd120a179d.jpg (2014-3-24 10:51, 10.81 KB) / 下载次数 6945
http://www.sacvt.com/attachment.php?aid=24&k=d88dd3da37e052934c8c578cbbc5eb5e&t=1511353999&sid=xxmDXD图片附件: 100404073872d0f77bc4347d01.jpg (2014-3-24 10:52, 86.28 KB) / 下载次数 6976
http://www.sacvt.com/attachment.php?aid=25&k=c18e0a47097b29d6b0e5d5bb1f5ac8dd&t=1511353999&sid=xxmDXD图片附件: 10040407388cc62ed9e811f270.jpg (2014-3-24 10:53, 9.15 KB) / 下载次数 6890
http://www.sacvt.com/attachment.php?aid=26&k=93b5733197e3555a8ac13f579c544ef5&t=1511353999&sid=xxmDXD图片附件: 1105261718c35af4dd27845f5d.jpg (2014-3-24 10:57, 25.59 KB) / 下载次数 6978
http://www.sacvt.com/attachment.php?aid=27&k=0448090d860bd0640a0b81d534e3ff96&t=1511353999&sid=xxmDXD图片附件: 1105261727a96f1f6d1a5c1fc9.jpg (2014-3-24 10:57, 32.95 KB) / 下载次数 7112
http://www.sacvt.com/attachment.php?aid=28&k=9766a33e5e0dbbf434cc1320d2d518ec&t=1511353999&sid=xxmDXD图片附件: 1105261727aad0cd890e38830c.jpg (2014-3-24 10:57, 29.38 KB) / 下载次数 6996
http://www.sacvt.com/attachment.php?aid=29&k=cd16919dab9854801bd33aca93046700&t=1511353999&sid=xxmDXD图片附件: 1105261727b33609175049cd0c.jpg (2014-3-24 10:57, 17.96 KB) / 下载次数 6932
http://www.sacvt.com/attachment.php?aid=30&k=0bbd43aa4668cad67629ebb2b612bea9&t=1511353999&sid=xxmDXD图片附件: 1105261727f024a0998fb62abd.jpg (2014-3-24 10:57, 27.39 KB) / 下载次数 7031
http://www.sacvt.com/attachment.php?aid=31&k=6fbbd9846ce8b4e0c9fab025f74cb178&t=1511353999&sid=xxmDXD图片附件: 1105261727f63c3f0180c5cff9.jpg (2014-3-24 10:57, 18.9 KB) / 下载次数 7058
http://www.sacvt.com/attachment.php?aid=32&k=50b24b3d11be81f1c92be7eb51b030c7&t=1511353999&sid=xxmDXD图片附件: 调整大小 1003262035b5cd737bd2e7358d.jpg (2014-3-24 11:22, 5.78 KB) / 下载次数 6881
http://www.sacvt.com/attachment.php?aid=45&k=c27de3dcd54122f644e9feba51ec1e08&t=1511353999&sid=xxmDXD图片附件: 调整大小 1003262035c7b9e4f38a2ce079.jpg (2014-3-24 11:22, 4.73 KB) / 下载次数 6868
http://www.sacvt.com/attachment.php?aid=46&k=766ee654ee5b71caf26ce6c0c8a49ad8&t=1511353999&sid=xxmDXD图片附件: 调整大小 1003262035d4b74a4a811dda0a.jpg (2014-3-24 11:22, 5.76 KB) / 下载次数 50933
http://www.sacvt.com/attachment.php?aid=47&k=ceaf0b3cc81ef9f0db1ec9f15c22f90b&t=1511353999&sid=xxmDXD图片附件: 调整大小 1003262035da3eedb26686123f.jpg (2014-3-24 11:22, 4.86 KB) / 下载次数 6903
http://www.sacvt.com/attachment.php?aid=48&k=2e2e928e4550639e6edeaea3697c5fcd&t=1511353999&sid=xxmDXD图片附件: 调整大小 1003262035da6f99ef60bdea5a.jpg (2014-3-24 11:22, 4.53 KB) / 下载次数 7006
http://www.sacvt.com/attachment.php?aid=49&k=24178461f4fd9e3b12196bd6aa184723&t=1511353999&sid=xxmDXD图片附件: 调整大小 1003262035e2bc55a848fdf238.jpg (2014-3-24 11:22, 5.2 KB) / 下载次数 7030
http://www.sacvt.com/attachment.php?aid=50&k=8469596a0be6662c2f57e64026a87091&t=1511353999&sid=xxmDXD图片附件: 调整大小 1003262035f294f871602838a6.jpg (2014-3-24 11:22, 5.33 KB) / 下载次数 6906
http://www.sacvt.com/attachment.php?aid=51&k=dedd9d3d390cafb6108b814fae225760&t=1511353999&sid=xxmDXD图片附件: 调整大小 10032620352f192d376ced2080.jpg (2014-3-24 11:22, 4.41 KB) / 下载次数 6882
http://www.sacvt.com/attachment.php?aid=52&k=eac61aa76cc490ee4f1c591562111902&t=1511353999&sid=xxmDXD图片附件: 调整大小 10032620355d30ba30cb684894.jpg (2014-3-24 11:22, 4.45 KB) / 下载次数 6872
http://www.sacvt.com/attachment.php?aid=53&k=5899793c4a30ea75768fec3cc348fb44&t=1511353999&sid=xxmDXD图片附件: 调整大小 10032620358e6cd3f5018fd10f.jpg (2014-3-24 11:22, 4.99 KB) / 下载次数 6855
http://www.sacvt.com/attachment.php?aid=54&k=02f15ef2818900fdbf23e70f5c91c313&t=1511353999&sid=xxmDXD图片附件: 调整大小 1003262035697ad26b5ee875bf.jpg (2014-3-24 11:22, 4.34 KB) / 下载次数 6922
http://www.sacvt.com/attachment.php?aid=55&k=ba7d1bacfbb4132599dfe623b9c88ac4&t=1511353999&sid=xxmDXD图片附件: 调整大小 10032620355822dbc03d3e3b5c.jpg (2014-3-24 11:22, 5.31 KB) / 下载次数 6877
http://www.sacvt.com/attachment.php?aid=56&k=2beb9102d4a34b15b4070f33a85f8710&t=1511353999&sid=xxmDXD


欢迎光临 首页 (http://www.sacvt.com/) Powered by Discuz! 7.2