Board logo

标题: 荣誉展示 [打印本页]

作者: admin    时间: 2010-4-4 00:16     标题: 荣誉展示

10040407332ad671b427c2e06d.jpg
2014-3-24 10:51


* x  }* E5 ?$ X7 j                                 原国防部长张爱萍将军为学校题词
! x  A; f: z: h9 f! p9 u' b3 A. P; F7 e1 i9 P+ T
                                    

100404073396f893fd120a179d.jpg
2014-3-24 10:51


: l( f& F( M" `                                 原中组部部长宋任穷上将为学校题词  
- o' {. Q8 Y0 `2 T1 u                          
# m' P6 U% _; ]5 V( e; d3 x

100404073872d0f77bc4347d01.jpg
2014-3-24 10:52

0 u  s9 @+ h3 y8 D9 R
                                         航天英雄杨利伟为学校题词9 e. H) |9 w8 `# @: U
( ^" {2 J3 z1 d6 ~& Z# Z+ X- E# ]
4 M2 b. G2 Z8 b1 V! @& b6 |+ n
                                 

10040407388cc62ed9e811f270.jpg
2014-3-24 10:53


, X/ G8 ?) e9 U1 B2 k                                  原四川省省委书记张学忠为学校题写校名4 X& W/ p% s: f) y+ W
" s* k* W/ Y% @; j3 b! V: \

1105261718c35af4dd27845f5d.jpg
2014-3-24 10:57

: Q8 G& p' c+ z$ u( l
著名航天专家、国家最高科学技术奖获得者、中国工程院院士孙家栋题词
; d8 B7 Z2 z  q* @2 G, w# ?( H5 G+ Y  G6 j" c+ v; c0 s
               

1105261727f024a0998fb62abd.jpg
2014-3-24 10:57

1 f7 z/ O# ?% i
著名航天专家、原国家航天管理局局长、中国工程院院士栾恩杰题词. w- g' y0 j) x( L* n9 x5 z

1 R) D; m+ S/ E( x- C

1105261727a96f1f6d1a5c1fc9.jpg
2014-3-24 10:57


  v$ a' Q6 y7 B1 _4 a著名航天专家、中国航天科技集团高级顾问、中国工程院院士王礼恒题词
5 H1 s8 u3 C9 A( n$ T$ e0 G4 G7 p0 |6 I( v

1105261727b33609175049cd0c.jpg
2014-3-24 10:57

& T/ Q( @' w6 h6 j- B' `
著名航天专家、火箭系统控制专家、中国科学院院士梁思礼题词
7 e; [5 o3 u) S8 S- Z$ ~* u. `1 e. H" j
                                 

1105261727f63c3f0180c5cff9.jpg
2014-3-24 10:57


; j9 F7 O4 k% K$ M8 o中国工程院院士,雷达及电子技术专家,现任中国航天科技集团公司、中国航天科工集团公司科技委顾问张履谦题词。
5 X3 t6 w6 C; V, i  x6 p( H$ f1 k3 e# F/ C+ o- _

1105261727aad0cd890e38830c.jpg
2014-3-24 10:57


2 u8 w7 b! V, A; {& v* l陀螺、惯性导航及自动控制专家,中国航天科技集团公司科技委顾问,中国航天科工集团公司科技委顾问,我国自动化科学技术开拓者之一。中国科学院院士,中国工程院院士,国际宇航科学院院士陆元九题词。
" S/ u& a+ n$ @. F) f4 h1 @- V5 T& d' N, v! b
调整大小 1003262035c7b9e4f38a2ce079.jpg
2014-3-24 11:22
调整大小 1003262035b5cd737bd2e7358d.jpg
2014-3-24 11:22

$ p5 ]! \# v% `# C+ g2 m+ x% \# }
调整大小 1003262035f294f871602838a6.jpg
2014-3-24 11:22
调整大小 10032620352f192d376ced2080.jpg
2014-3-24 11:22

- r0 ~7 v6 V$ l! P  n8 D0 w: g' |
调整大小 1003262035697ad26b5ee875bf.jpg
2014-3-24 11:22
调整大小 10032620355822dbc03d3e3b5c.jpg
2014-3-24 11:22

  o& Y6 @# s$ b- I' A' {. l$ R
调整大小 1003262035e2bc55a848fdf238.jpg
2014-3-24 11:22
调整大小 10032620358e6cd3f5018fd10f.jpg
2014-3-24 11:22

; H5 {2 _3 H1 x6 T
调整大小 1003262035da3eedb26686123f.jpg
2014-3-24 11:22
调整大小 1003262035da6f99ef60bdea5a.jpg
2014-3-24 11:22
  @! r8 X6 _4 L, {. u6 W( }$ M" U
调整大小 10032620355d30ba30cb684894.jpg
2014-3-24 11:22
调整大小 1003262035d4b74a4a811dda0a.jpg
2014-3-24 11:22


图片附件: 10040407332ad671b427c2e06d.jpg (2014-3-24 10:51, 12.51 KB) / 下载次数 8126
http://www.sacvt.com/attachment.php?aid=23&k=cb2c928ca996c8befab71c80eac5ce0d&t=1519090426&sid=5nb5vX图片附件: 100404073396f893fd120a179d.jpg (2014-3-24 10:51, 10.81 KB) / 下载次数 7784
http://www.sacvt.com/attachment.php?aid=24&k=16d7b448c5967a75d631bd7d3ee09342&t=1519090426&sid=5nb5vX图片附件: 100404073872d0f77bc4347d01.jpg (2014-3-24 10:52, 86.28 KB) / 下载次数 7804
http://www.sacvt.com/attachment.php?aid=25&k=04c29bf7aa6d70592b2e17bd7a60a726&t=1519090426&sid=5nb5vX图片附件: 10040407388cc62ed9e811f270.jpg (2014-3-24 10:53, 9.15 KB) / 下载次数 7707
http://www.sacvt.com/attachment.php?aid=26&k=c68a44a119e7ccb38c418a9427840622&t=1519090426&sid=5nb5vX图片附件: 1105261718c35af4dd27845f5d.jpg (2014-3-24 10:57, 25.59 KB) / 下载次数 7807
http://www.sacvt.com/attachment.php?aid=27&k=5de6a8741afa2a6576691470956cfc35&t=1519090426&sid=5nb5vX图片附件: 1105261727a96f1f6d1a5c1fc9.jpg (2014-3-24 10:57, 32.95 KB) / 下载次数 7938
http://www.sacvt.com/attachment.php?aid=28&k=e65a0ff114ea76673be89776bffb7fd3&t=1519090426&sid=5nb5vX图片附件: 1105261727aad0cd890e38830c.jpg (2014-3-24 10:57, 29.38 KB) / 下载次数 7795
http://www.sacvt.com/attachment.php?aid=29&k=e9350b0e80cd8569d792fa01086c1688&t=1519090426&sid=5nb5vX图片附件: 1105261727b33609175049cd0c.jpg (2014-3-24 10:57, 17.96 KB) / 下载次数 7735
http://www.sacvt.com/attachment.php?aid=30&k=65e5ef94754ff5ded2e112aa51704ee6&t=1519090426&sid=5nb5vX图片附件: 1105261727f024a0998fb62abd.jpg (2014-3-24 10:57, 27.39 KB) / 下载次数 7842
http://www.sacvt.com/attachment.php?aid=31&k=d16266ea9baedd4aef109bcf9433c14e&t=1519090426&sid=5nb5vX图片附件: 1105261727f63c3f0180c5cff9.jpg (2014-3-24 10:57, 18.9 KB) / 下载次数 7856
http://www.sacvt.com/attachment.php?aid=32&k=3a3450fd0d2523a750df9ec21035e0cc&t=1519090426&sid=5nb5vX图片附件: 调整大小 1003262035b5cd737bd2e7358d.jpg (2014-3-24 11:22, 5.78 KB) / 下载次数 7659
http://www.sacvt.com/attachment.php?aid=45&k=0e256023e2fa06a58083d7d84e7b66ce&t=1519090426&sid=5nb5vX图片附件: 调整大小 1003262035c7b9e4f38a2ce079.jpg (2014-3-24 11:22, 4.73 KB) / 下载次数 7666
http://www.sacvt.com/attachment.php?aid=46&k=11af8b6aa47031624eaf2345b2e486c4&t=1519090426&sid=5nb5vX图片附件: 调整大小 1003262035d4b74a4a811dda0a.jpg (2014-3-24 11:22, 5.76 KB) / 下载次数 51712
http://www.sacvt.com/attachment.php?aid=47&k=319e06eb2b15022a7ca9f44a6abd1216&t=1519090426&sid=5nb5vX图片附件: 调整大小 1003262035da3eedb26686123f.jpg (2014-3-24 11:22, 4.86 KB) / 下载次数 7677
http://www.sacvt.com/attachment.php?aid=48&k=0809868a7c04545f4702b2199d0239ba&t=1519090426&sid=5nb5vX图片附件: 调整大小 1003262035da6f99ef60bdea5a.jpg (2014-3-24 11:22, 4.53 KB) / 下载次数 7779
http://www.sacvt.com/attachment.php?aid=49&k=807e382ac071b1d0fe19d347f1a0afc7&t=1519090426&sid=5nb5vX图片附件: 调整大小 1003262035e2bc55a848fdf238.jpg (2014-3-24 11:22, 5.2 KB) / 下载次数 7806
http://www.sacvt.com/attachment.php?aid=50&k=853e267004ce7e21e8073ea1ec6cbec2&t=1519090426&sid=5nb5vX图片附件: 调整大小 1003262035f294f871602838a6.jpg (2014-3-24 11:22, 5.33 KB) / 下载次数 7680
http://www.sacvt.com/attachment.php?aid=51&k=c5747c6e733209b4c7badfef3a24046a&t=1519090426&sid=5nb5vX图片附件: 调整大小 10032620352f192d376ced2080.jpg (2014-3-24 11:22, 4.41 KB) / 下载次数 7655
http://www.sacvt.com/attachment.php?aid=52&k=1ccea4e098fdb1ef9130cc72e0602888&t=1519090426&sid=5nb5vX图片附件: 调整大小 10032620355d30ba30cb684894.jpg (2014-3-24 11:22, 4.45 KB) / 下载次数 7643
http://www.sacvt.com/attachment.php?aid=53&k=6733a27d6d6ae983b77c7a3cf544f103&t=1519090426&sid=5nb5vX图片附件: 调整大小 10032620358e6cd3f5018fd10f.jpg (2014-3-24 11:22, 4.99 KB) / 下载次数 7635
http://www.sacvt.com/attachment.php?aid=54&k=5849084de37042139125e029a9eb3761&t=1519090426&sid=5nb5vX图片附件: 调整大小 1003262035697ad26b5ee875bf.jpg (2014-3-24 11:22, 4.34 KB) / 下载次数 7712
http://www.sacvt.com/attachment.php?aid=55&k=370677841da1faeeb2400ade78d049b2&t=1519090426&sid=5nb5vX图片附件: 调整大小 10032620355822dbc03d3e3b5c.jpg (2014-3-24 11:22, 5.31 KB) / 下载次数 7647
http://www.sacvt.com/attachment.php?aid=56&k=e026dc04b1a347027315d5945dc1e540&t=1519090426&sid=5nb5vX


欢迎光临 首页 (http://www.sacvt.com/) Powered by Discuz! 7.2