Board logo

标题: 管理工程系教师队伍介绍(2015) [打印本页]

作者: 管理系    时间: 2015-6-21 09:58     标题: 管理工程系教师队伍介绍(2015)

管理工程系截止2015年教师队伍已经达到46人,学生队伍已经达到3000多人。+ l5 w1 Z4 v9 Q0 G! K5 [

2015年航天职业学院展板-2.jpg
2015-6-21 09:55


" Q% C! y; i, q4 V2 S; O2 r

2015年航天职业学院展板-3.jpg
2015-6-21 09:55

# P2 [! T7 A: E

2015年航天职业学院展板-4.jpg
2015-6-21 09:55

6 B  G+ r1 f: L+ u3 K9 \5 H

2015年航天职业学院展板-5.jpg
2015-6-21 09:55


7 T0 X& I* R  V* K' x) v) u( @

2015年航天职业学院展板-6.jpg
2015-6-27 22:27

# Y7 i3 _! F& ]$ |4 C  A6 G* a1 n

2015年航天职业学院展板-7.jpg
2015-6-21 09:55图片附件: 2015年航天职业学院展板-5.jpg (2015-6-21 09:55, 548.55 KB) / 下载次数 555
http://www.sacvt.com/attachment.php?aid=2027&k=67c98f3879012838ac343dec4a6ab553&t=1513298184&sid=YfgyuE图片附件: 2015年航天职业学院展板-7.jpg (2015-6-21 09:55, 542.22 KB) / 下载次数 537
http://www.sacvt.com/attachment.php?aid=2028&k=898b333b824019051090feb82b88987d&t=1513298184&sid=YfgyuE图片附件: 2015年航天职业学院展板-2.jpg (2015-6-21 09:55, 720.48 KB) / 下载次数 690
http://www.sacvt.com/attachment.php?aid=2029&k=20ea9233988674f40875c4748f061500&t=1513298184&sid=YfgyuE图片附件: 2015年航天职业学院展板-3.jpg (2015-6-21 09:55, 675.27 KB) / 下载次数 580
http://www.sacvt.com/attachment.php?aid=2030&k=9070c8fd9266f550bb81dd1a65737db4&t=1513298184&sid=YfgyuE图片附件: 2015年航天职业学院展板-4.jpg (2015-6-21 09:55, 619.14 KB) / 下载次数 577
http://www.sacvt.com/attachment.php?aid=2031&k=40394d909f8c79184b89c3ffd1513987&t=1513298184&sid=YfgyuE图片附件: 2015年航天职业学院展板-6.jpg (2015-6-27 22:27, 575.93 KB) / 下载次数 577
http://www.sacvt.com/attachment.php?aid=2136&k=4609fe8f1f623302fb9be19c50f94b69&t=1513298184&sid=YfgyuE


欢迎光临 首页 (http://www.sacvt.com/) Powered by Discuz! 7.2