Board logo

标题: 采购专业图书公示 [打印本页]

作者: 党办    时间: 2017-5-2 11:01     标题: 采购专业图书公示

学院需采购专业图书一批(目录附后),请有意参与合作的图书供应商于2017年5月10日前将报价书密封交于学院价格组(报价书一式两份,内含资质、报价单,并请在封面上注明联系人、联系电话)。学院将择日通知大家采用比价的方式决定供应商。


5 d. N  k/ N! a( Z' c3 y# i; A+ X7 S0 {1 e  t# G, P
地 址:成都市龙泉驿区航天城天生路155号南教学楼2楼党办
, W3 _& |- A  y9 ~价格组联系人:   陈老师 - x& k. u% h2 ?% K
联系电话:      028-84801555
% V% g; C, d+ R- d* m1 Y4 }; i, V! [* }  ]. v- a9 }" ]

四川航天职业技术学院价格组% O! ?; Y' M0 }  U4 ~0 ?6 {  X! t2 p
2017年05月02日

; i& W2 I' \2 w; Y% x) H/ a
. o$ L: I; W7 s6 A4 w' |
图书馆购买专业书目.zip (557.71 KB)

附件: 图书馆购买专业书目.zip (2017-5-2 11:01, 557.71 KB) / 下载次数 1002
http://www.sacvt.com/attachment.php?aid=4780&k=12776a2ffc17b6b8069401e7fb669ea6&t=1519572010&sid=eC9uC0
欢迎光临 首页 (http://www.sacvt.com/) Powered by Discuz! 7.2