Board logo

标题: 学生公寓设施采购公示 [打印本页]

作者: 党办    时间: 2017-5-27 17:10     标题: 学生公寓设施采购公示

学院为改善学生住宿条件,需采购一批学生公寓设施(采购项目、技术参数清单、质量要求附后),请有意参与合作的供应商于2017年6月9日前,将按照采购目录、技术参数制作的报价书密封交于学院价格组(报价书一式两份,内含资质、报价书,并请在封面上注明单位、联系人、联系电话)。学院将择日通知大家采用比价的方式决定供应商。
9 Q6 t# C! x8 _2 r- }$ a     地 址:成都市龙泉驿区航天城天生路155号南教学楼2楼党办  J' e, K# ]+ M- H
     价格组联系人: 陈老师       028-848015554 d  j9 E2 |. L+ Q7 k% X4 V- e1 z
     送达样品联系人:徐老师     0838-5583192
* r: e/ ]- E6 A4 `7 ~     9 R- z5 {, m. F# T6 }5 Z9 n
     附:学生公寓设施采购项目、技术参数清单! p+ `$ @" q) R
2017年公寓设施采购项目、技术参数.docx (92.58 KB) , q  }; c# q5 O% h1 S* h
                                                                                                                                                        $ s1 P( b- v7 |6 s( j' M  }
                                                                                                                                                                       四川航天职业技术学院价格组
3 G6 g2 P) x9 M! D                                                                                                                                                                            2017年05月27日

附件: 2017年公寓设施采购项目、技术参数.docx (2017-5-27 17:09, 92.58 KB) / 下载次数 2532
http://www.sacvt.com/attachment.php?aid=4959&k=8e6769ba26bbc54b2d27a564c1ef08cf&t=1521311160&sid=Oz323a
欢迎光临 首页 (http://www.sacvt.com/) Powered by Discuz! 7.2