Board logo

标题: 开班啦,技能大师工作室等你来! [打印本页]

作者: 实训部    时间: 2017-8-30 16:26     标题: 开班啦,技能大师工作室等你来!

1.png
2017-8-30 16:25


2016年第一批拔尖人才强化培训计划表


2.png
2017-8-30 16:25


3.png
2017-8-30 16:25


4.png
2017-8-30 16:25


5.png
2017-8-30 16:25图片附件: 1.png (2017-8-30 16:25, 914.67 KB) / 下载次数 130
http://www.sacvt.com/attachment.php?aid=5152&k=eed5d438bbd46176e42d1213061ce6e0&t=1521725955&sid=L94Mbu图片附件: 2.png (2017-8-30 16:25, 23.37 KB) / 下载次数 112
http://www.sacvt.com/attachment.php?aid=5153&k=c9b6c46c924e9cf2ad54d526f24b58a2&t=1521725955&sid=L94Mbu图片附件: 3.png (2017-8-30 16:25, 4.48 KB) / 下载次数 106
http://www.sacvt.com/attachment.php?aid=5154&k=5fc5409578e908d27865d1b5b9b8060e&t=1521725955&sid=L94Mbu图片附件: 4.png (2017-8-30 16:25, 22.89 KB) / 下载次数 99
http://www.sacvt.com/attachment.php?aid=5155&k=69532b36662910f64b25daabd3d79bf6&t=1521725955&sid=L94Mbu图片附件: 5.png (2017-8-30 16:25, 6.59 KB) / 下载次数 105
http://www.sacvt.com/attachment.php?aid=5156&k=0b611a474179f809ffe55226ccae7e4c&t=1521725955&sid=L94Mbu


欢迎光临 首页 (http://www.sacvt.com/) Powered by Discuz! 7.2