Board logo

标题: 开班啦,技能大师工作室等你来! [打印本页]

作者: 实训部    时间: 2017-8-30 16:26     标题: 开班啦,技能大师工作室等你来!

1.png
2017-8-30 16:25


2016年第一批拔尖人才强化培训计划表


2.png
2017-8-30 16:25


3.png
2017-8-30 16:25


4.png
2017-8-30 16:25


5.png
2017-8-30 16:25图片附件: 1.png (2017-8-30 16:25, 914.67 KB) / 下载次数 28
http://www.sacvt.com/attachment.php?aid=5152&k=7ce779fab588a952caf789b105bfa661&t=1508620601&sid=R14oza图片附件: 2.png (2017-8-30 16:25, 23.37 KB) / 下载次数 27
http://www.sacvt.com/attachment.php?aid=5153&k=2b61220f9f75043cc602d31102794f9b&t=1508620601&sid=R14oza图片附件: 3.png (2017-8-30 16:25, 4.48 KB) / 下载次数 29
http://www.sacvt.com/attachment.php?aid=5154&k=050587d223ac848fe0974d25c3079fa2&t=1508620601&sid=R14oza图片附件: 4.png (2017-8-30 16:25, 22.89 KB) / 下载次数 25
http://www.sacvt.com/attachment.php?aid=5155&k=6fd31507341619e119d0b5fc01e12656&t=1508620601&sid=R14oza图片附件: 5.png (2017-8-30 16:25, 6.59 KB) / 下载次数 28
http://www.sacvt.com/attachment.php?aid=5156&k=7410dcc3c20f03896f15663f032dc70e&t=1508620601&sid=R14oza


欢迎光临 首页 (http://www.sacvt.com/) Powered by Discuz! 7.2