党委组织机构

1003151901a7663ebcb9f61207.jpg
2014-3-24 14:42
( V; W7 A# [" h  D' D
8 M( T9 i* b9 q( g) y
+ |3 F% {' p' \
一、党委书记
9 N  U2 z' t. P" A3 M2 V( Q7 V
主持学院党群全面工作。
, J2 ^+ X/ y  X0 c: g7 g5 j) t7 p+ _  t* }5 M. m
二、党委办公室主任
, c1 \+ C/ V/ M' R. S/ y' `5 R  o" d4 a8 ~( [% u
在党委的领导下,负责党委办公室的领导管理工作, 带领办公室全体人员完成党委交办的组织、宣传、纪检、统战及群团等党务工作。9 S/ h: h5 x% E" B3 i; o" H

: K! j: V1 N& W" d# i, ?7 b三、工会主席
. @- X! C( z+ ?. d# s2 p6 H$ x5 U, a" J. k
在学院党委和上级工会领导下,负责工会全面工作,代表工会与行政密切合作,互相支持,全心全意地依靠广大职工,齐心协力办好学院。( X4 D/ o. g7 O) U6 w

. F& R) A" d' A  H+ O四、纪检监察室主任4 k7 e) c1 J4 ]+ D+ s/ h; _

. {& h, N' P( D) n3 ?+ Y在学院党委的领导下,主持纪检监察室工作。
3 P' f; I( o4 p  c6 h1 j
3 s. H* G% C& o) |9 x* M五、团委书记 $ E  h  S3 w) m. V- V' o/ p7 r

; K4 @) ^( |# F8 p5 d+ g3 g在党委的领导下,主持团委全面工作。
7 z+ m% @$ i% T* `4 N  w/ x6 n7 |0 d; K" }' \
六、宣传部部长
* a7 U9 {2 m5 U0 ~( J/ ^1 Y" A; l2 n
在党委的领导下,主持学院宣传工作。